Daftar Nama Pengajar Doktor Hukum (S-3)

NoNama Dosen
1.Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD
2.Prof. Dr. H. Zudan Arief Fakrulloh, SH, MH
3.Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
4.Prof. Takdir Rahmadi, SH, LLM
5.Prof. Dr. H. Basir Barthos
6.Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MH
7.Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH
8.Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH
9.Prof. Dr. Hj. Waty Suwarti Haryono, SH, MH
10.Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MA
11.Prof. Dr. Mella Ismelina FR, SH, M.Hum
12.Prof. Dr. Abdullah Sulaeman, SH, MH
13.Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM
14.Dr. H. Aziz Budianto, SH, MS
15.Dr. Rahadjeng Endah, SH, MH
16.Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH
17.Dr. Evita Isretno Israhadi, SH, MH
18.Dr. Laode Rudita, SH, MH
19.Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
20.Dr. Darwati, SH, MH
21.Dr. H. Suparno, SH, MM
22.Dr. Laksanto Utomo, SH, M.Hum